Dotace a projekty

Projekt O2 Chytrá škola

Pro rok 2024 se škola zapojila do výše uvedeného projektu Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

Šablony OP JAK 2023–⁠2025

Od 1. 7. 2023 –⁠ 30. 6. 2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0006948 s názvem „Šablony OP JAK 2023–2025“, který je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. 

Celková výše podpory činí 5 344 541 Kč.

Účelové dotace pro rok 2023 z rozpočtu města Příbrami

 • Podpora demokratického přístupu na ZŠ Školní
  Reg.č. 478/OŠKS/2023
 • Spolupráce s partnerskou školou v německém Freibergu
  Reg. č. 512/OŠKS/2023
 • Pébéčko – participativní rozpočet

NPO – doučování žáků škol

Následky distanční výuky pomáháme žákům překonat v rámci pravidelných doučování (zejména v předmětech český jazyk a matematika). Doučování probíhá v malých skupinkách a obsah hodin je přizpůsoben aktuálním potřebám žáků. Informace o časech doučování v jednotlivých předmětech a ročnících poskytnou vyučující.

OP VVV – Inkluze

Naše škola je na základě smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem, kterou uzavřela se zřizovatelem, zapojena do realizace projektu Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příjemcem dotace je Město Příbram, škola je Partner s finančním příspěvkem

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013580
Termín realizace: 01. 09. 2019 – 31.8. 2022

Cílem projektu ke vytvoření systému na podporu vzdělávání znevýhodněných dětí ve městě Příbram, a to prostřednictvím personální a finanční kapacity
partnerů zapojených do projektu – 7 základních a 4 mateřských škol.

Realizované aktivity: KA06, KA07, KA08, KA09, KA10, KA11

zakladni-skola-pribram-8-logo

OP VVV – Šablony III

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3

Název projektu: Šablony III pro ZŠ,
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021457
Termín realizace: 01. 09. 2021 – 30. 06. 2023
Zvolené aktivity:

 • Kluby pro žáky ZŠ – čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub, klub ICT
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve výuce

OP VVV Šablony II

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV výzvy č. 02_18_063 – Šablony II.

Název projektu: Šablony II pro ZŠ,
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013321
Termín realizace: 01. 08. 2019 – 31. 07. 2021
Zvolené aktivity:

 • Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub
 • Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky ZŠ – klub komunikace v cizím jazyce
 • Badatelský klub
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ
zakladni-skola-pribram-8-logo

Šablony pro MŠ a ZŠ

Naše škola se zapojila do projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ – aktuální výzva v OP VVV

projekt s daleko jednodušším výkaznictvím na školní roky 2017/2018 a 2018/2019

Název projektu: Šablony pro ZŠ, Příbram VIII, Školní 75, 2017 – 2019

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_022/0006941

doba trvání projektu: 1.8.2017 – 31.7.2019

další vzdělávání pedagogických pracovníků

kurzy – inkluze (8 hodin), čtenářská a matematická gramotnost (16 hodin), cizí jazyky (56 hodin)

volnočasové aktivity pro žáky školy

čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

„EU PENÍZE ŠKOLÁM“

Naše škola se zapojila do projektu „EU PENÍZE ŠKOLÁM“. Cílem tohoto projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci. Více základních informací lze získat na: EU peníze školám.

Název projektu: Modernizace a inovace výuky
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3199
Žádost o finační podporu z OP VK: 17.5.2011
Zahájení projektu: 1.2.2012
Předpokládaná doba trvání projektu: 30 měsíců

Inovaci a zkvalitnění výuky směřujeme k:
– čtenářská a informační gramotnost
– cizí jazyky
– využívání ICT
– matematika
– přírodní vědy
– finanční gramotnost
– prevence rizikového chování
Zvýšení kvality výuky v těchto oblastech chceme dosáhnout prostřednictvím tvorby a následným používáním nových učebních materiálů a individualizací výuky.

Více informací: EU – informace

Seznam digitálních učebních materiálů (DUM) vytvořených v rámci projektu Modernizace a inovace výukyč. p. CZ.1.07/1.4.00/21.3199 (projekt z OP VK EU peníze školám).V případě zájmu o jakýkoliv DUM nás kontaktujte na adrese karlikova@7zs.pb.cz

V4 Česko-polská spolupráce

 

Příprava projektu financovaného fondem Visegrad 4 začala již na podzim roku 2022.
Díky účasti našich vyučujících na vzdělávacích kurzech Erasmus+ v zahraniční jsme byli osloveni soukromou polskou bilingvní školou zpracovat společně téma „well-being“ se žáky sedmého ročníku.
S nadšením jsme přivítali tuto příležitost a zapojili jsme se do projektu, jehož realizační část trvala přibližně půl roku od ledna do června 2023.
Během této doby proběhly na obou zapojených školách dvě vzájemné 4denní návštěvy skupin 12 studentů a  2 vyučujících.
V březnu k nám do školy a do našeho města zavítali žáci a vyučující ze Smart School, Varšava a naši žáci s učitelkami na oplátku vycestovali v květnu do Varšavy.
V průběhu těchto dní žáci plnili různé úkoly spojené s tématem well-being, účastnili se besed, prezentací, ale i praktických cvičení a rozhovorů, jejichž hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o nebezpečí stresu a technikách, které ho pomohou zvládnout nebo zmírnit. Komunikačním jazykem projektu byla angličtina. Naši žáci tak mohli využít a rozvíjet nejen své jazykové dovednosti.
Ukázky naší spolupráce si můžete prohlédnout a pročíst na blogu, který jsme s našimi polskými přáteli společně utvořili, nebo na přiložených fotografiích, video-ukázkách a odkazech se zveřejněnými články o projektu.
zakladni-skola-pribram-8-logo

Erasmus+

Účast naší školy v programu Erasmus+ s projektem Spolu do Evropy

PUBLICITA PROJEKTU
1. Videoreportáž o projektu na TV Fonka (4:16 – 10:18) zde >

2. Článek v Příbramském deníku zde >

3. Školní noviny: Školní-drbna-číslo-1

4. Článek na internetovém portálu Příbram.cz: zde >

5. Článek v místním tištěném periodiku měsíčníku Kahan: zde >

6. Následný mezinárodní projekt E-twinning PL+CZ E-twinning projekt článek

Prezentace O projektu + workshop pro kolegy
Erasmus+ _ Spolu do Evropy

Videoukázky k projektu Erasmus+