O škole

Vize školy – jsme Škola pro život

Škola má dětem dát mnohem více, než jsou učebnicové znalosti

Získat učebnicové znalosti dnes nestačí. Naši žáci se v bezpečném prostředí třídy učí komunikovat s vrstevníky i dospělými, vyjadřovat svůj názor a přitom respektovat postoj ostatních. Naše žáky připravujeme nejen na další studia, ale rozvíjíme také jejich sociální dovednosti, manuální zručnost a schopnost řešit praktické každodenní problémy.

Ve výuce používáme moderní metody, zařazujeme projektovou výuku. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, společenské zodpovědnosti a ochraně životního prostředí.

Jsme školou s rozšířenou výukou TV na 2. stupni (3 vyučovací hodiny týdně), zároveň podporujeme všestranný rozvoj žákům od 1. do 9. tříd pestrou nabídkou zájmových kroužků a jiných mimoškolních aktivit.

Nadstandardní areál a podmínky pro výuku

Pobočka dětského oddělení KJD přímo na škole

K dispozici máme nadstandardní areál i prostory pro výuku. Výuka žáků 1. a 2. stupně probíhá v oddělených pavilonech, rovněž školní družina má své herny v samostatné budově. Moderní sportovní areál školy žáci mohou za příznivého počasí využívat i o přestávkách a mimo vyučování.

Výuka probíhá v dobře vybavených odborných učebnách – informatiky, jazyků či přírodních věd, žákovské dílně, kuchyňce a keramické dílně.

Přímo na škole působí pobočka dětského oddělení Knihovny Jana Drdy, se kterou úzce spolupracujeme a kde mohou žáci trávit volný čas před a po vyučování.

Výuka moderního psacího písma Comenia Script

Prvky Hejného metody v hodinách matematiky

Rodiče oceňují výuku Comenia Script – druhu písma, které dětem přináší mnoho benefitů v podobě čitelného a téměř bezchybného psaní, rychlejšího nástupu čtení a tím spojenou lepší orientaci v ostatních předmětech či snadnější porozumění písemně zadaným úkolům, ať už je to slovním úlohám v matematice nebo při čtenářské gramotnosti.

V hodinách matematiky zejména na 1. stupni využíváme prvky Hejného metody, používáme množství názorných pomůcek, zařazujeme projekty i samostatné úlohy rozvíjející finanční gramotnost žáků.

Angličtina od 1. třídy metodou Helen Doron
(Super – Nature)

Od 7. třídy druhý cizí jazyk (němčina, ruština)
Příprava na jazykové zkoušky Cambridge English

Od 1. třídy vyučujeme anglický jazyk vyučovaný metodou Helen Doron (Super-Nature), od 3. třídy mají děti standardně 3 vyučovací hodiny týdně. V 7. třídě si volí druhý cizí jazyk (němčinu nebo ruštinu). Tradiční akcí je školní konverzační soutěž v anglickém jazyce, strukturou i tématy podobná jazykové části mezinárodních zkoušek. V průběhu roku mohou žáci také navštěvovat kroužky Cambridge English a následně přímo v prostorách školy absolvovat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.

V každé učebně je k dispozici interaktivní tabule a připojení na internet, žáci využívají iPady, jazykovou a počítačovou učebnu.

Rozšířená výuka tělocviku na 2. stupni

Zimní i letní ozdravné pobyty, plavecké a lyžařské kurzy
Široká nabídka sportovních kroužků

Vynikající vnitřní i venkovní sportovní areál umožňuje rozšířenou výuku tělocviku
na 2. stupni a širokou nabídku sportovních kroužků a aktivit pro žáky 1.–9. ročníku.
Během školní docházky zařazujeme na 1. stupni výuku plavání.
Od 2. ročníku pořádáme tematicky zaměřené ozdravné pobyty:
3., 5. a 7. ročník – zimní ozdravný kurz spojený s výukou lyžování
2. + 4. ročník – jarní ozdravný pobyt
6. ročník – podzimní adaptační kurt
8. ročník – kurz zaměřený na zdravovědu a první pomoc
9. ročník – sportovní kurz na závěr školní docházky.
Město Příbram podporuje sportovní aktivity v 1.–3. třídách projektem Trenéři do škol,
v rámci kterého rozvíjíme motoriku dětí pestrými aktivitami a hrami. Basketbal nebo stolní tenis si děti můžou za příznivého počasí zahrát i mimo vyučování, protože venkovní sportovní areál je jim k dispozici i o poledních přestávkách a před a po vyučování. Škola se aktivně zapojuje do množství sportovních soutěží a trvale nám patří přední příčky školní sportovní ligy.

Tradiční akce

Napiš pro mě, jarmarky, školní představení a mnoho dalších

Do školních lavic poprvé usedli žáčci v roce 1980. Od té doby si škola vytvořila množství tradičních akcí. Jednou z nejoblíbenějších je literárně – výtvarná soutěž Napiš pro mě. Děti tvoří literární práce na zadaná témata, jejich výtvarně nadaní spolužáci se postarají o skvělé ilustrace, vše je korunováno slavnostním vyhlášením vítězů za přítomnosti slavných osobností. Vybrané práce jsou publikovány ve speciálech školních novin a v knížkách.

Mnoho let pořádají učitelé angličtiny konverzační soutěž, která se svým pojetím blíží ústní části mezinárodních jazykových zkoušek. U dětí je soutěž velmi oblíbená a nejen ony mají radost, když každým rokem vnímají svoji stoupající úroveň angličtiny.

Škola dlouhodobě spolupracuje s okolními mateřskými školami. Pro ně, ale i pro nejmladší žáky naší školy je každoročně nachystána mikulášská nadílka spojená s návštěvou místního pekla, kde se to vtipnými a zpívajícími čerty jenom hemží.

Předvánoční atmosféru vytváří tradiční jarmark v prostorách školy. Vůně vánočního cukroví, zpěv koled, možnost setkání s přáteli a pořízení ručně vyráběných svícnů, ozdob i přáníček naláká mnoho návštěvníků.

Deváťáci zakončují svoje studia nastudováním divadelního představení určeného nejen pro jejich mladší spolužáky, ale i pro hrdé a dojaté rodiče.

Projektová výuka

Doučování, rozvoj talentů

V průběhu roku zařazujeme řadu projektů, od menších třídních až po celoškolní projektové dny. Zaměřujeme se na významné osobnosti a události z historie našeho státu (výročí vzniku republiky, svatý Václav), důležitá společenská témata (online bezpečnost, finanční gramotnost, poskytování první pomoci) a další potřebné oblasti (ekologie, geografie). Projektové dny jsou u žáků velmi oblíbené. I proto, že starší žáci se sami stávají učiteli a asistenty a své mladší spolužáky celým projektovým dnem doprovázejí.
Aktivně využíváme dotačních titulů MŠMT a EU, což nám mimo jiné umožňuje nabízet ve všech ročnících propracovaný systém doučování žáků. Doučování probíhá v malých skupinkách, většinou prezenčně, v případě potřeby i online formou. Žáky 9. tříd úspěšně připravujeme k přijímacím zkouškám na SŠ.

V rámci badatelských klubů a dalších zájmových kroužků rozvíjíme talent a schopnosti žáků. Nadaní žáci se účastní mnoha vědomostních soutěží a olympiád.

Žákovský parlament, komunitní kruhy

Školní noviny

K důležitým tradicím školy patří též existence žákovského parlamentu, do kterého každá třída vysílá svého zástupce. Parlament se podílí na akcích školy, přichází s návrhy na zlepšení školního prostředí, zaštiťuje zřizovatelem podporovanou akci Participativní rozpočet.

Nedílnou součástí života třídy jsou i komunitní kruhy a kroužky Naše škola, během kterých mají žáci možnost se svým třídním učitelem sdílet své radosti i starosti.

Život školy zaznamenávají malí žurnalisté, kteří vydávají školní noviny v elektronické i tištěné podobě.