Školní poradenské pracoviště

Konzultační hodiny

úterý a čtvrtek od 14.00–15.00
Kdykoliv dle předchozí osobní či telefonické domluvy na tel.: 318 626 491

Co to je?

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblasti primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hlavní cíle ŠPP

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváření vhodných podmínek
  pro jejich vzdělávání
 • rozvoj a podpora pozitivních vztahů ve škole, zlepšování sociálního klimatu školy
 • prevence sociálně patologických jevů a rizikových forem chování žáků, včetně zajištění preventivních programů
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  a poskytování metodické pomoci třídním učitelům
 • kariérní poradenství – pomoc žákům a jejich rodičům při volbě studia, zprostředkování informací o přijímacím řízení na SŠ, včetně konzultací
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zejména pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, oddělením sociálně právní ochrany dítěte a úřadem práce
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči

Výchovný poradce

Mgr. Jana Cingelová (pro 1. stupeň)
cingelova@skolni.pb.cz

Ing. Nikol Eliášová (pro 2. stupeň)
eliasova.n@skolni.pb.cz

Konzultační hodiny vždy po předchozí domluvě
na tel: 318 626 491

V čem vám může být výchovný poradce nápomocen?

 • poskytuje pedagogické poradenství a konzultace
 • ve spolupráci s vyučujícími a rodiči eviduje a pomáhá žákům, kteří mají problémy v chování
  (diagnostika potíží s následnou odbornou péčí)
 • řeší s rodiči problémy jejich dětí, případně doporučuje případně jiné možnosti řešení
  (odborná vyšetření v PPP, SVP, krizovou intervenci, atd.)
 • v případě potřeby je v kontaktu s rodiči a společně se domlouvají na postupu při řešení problému
 • nabízí semináře pro rodiče (podle zájmů)

Školní metodik prevence rizikového chování

Mgr. Jaroslava Krešová
kresova@skolni.pb.cz

Tel.: 318 626 491, linka 14

 • provádí primární prevenci (spolupracuje s žáky, rodiči a vyučujícími)
 • realizuje preventivní programy (šikana, kyberšikana, extrémismus, práce s třídním
  kolektivem, návykové látky…)
 • zajišťuje metodické pomůcky, informace a kontakty
 • úzce spolupracuje s výchovnými poradkyněmi na řešení problémů v chování žáků
 • úzce spolupracuje se speciální pedagožkou při podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Schránka důvěry: Nenech to být 

Speciální pedagog

Mgr. Eva Šináglová
sinaglova@skolni.pb.cz

Tel.: 607 058 743

Poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané

V čem vám může pomoci?

 • ve spolupráci s vyučujícími a rodiči eviduje žáky, kteří mají nastavená podpůrná opatření (diagnostika potíží v PPP s následnou odbornou péčí)
 • vedení dokumentace žáků vyžadujících individuální přístup (legislativní proces v inkluzivním vzdělávání)
 • podpora a zajištění vzdělávání – 1. stupeň PO
 • podpora ve vzdělávání žáků 2.–5. stupně PO
 • spolupracuje při vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a plánu pedagogické podpory ( PLPP) na základě návrhu PPP (průběžná kontrola a plnění)
 • individuální speciálně–pedagogická péče v rámci školy mimo kmenovou třídu (TIP)

Kariérní poradci

Ing. Stanislav Karas
karas@skolni.pb.cz

Ing. Nikol Eliášová
eliasova.n@skolni.pb.cz

Tel: 318 626 491

 • pomáhá žákům v orientaci ve SŠ
 • informuje žáky i rodiče o přijímacím řízení na SŠ
 • poskytuje poradenskou činnost rodičům i žákům v otázce volby SŠ, přijímacího řízení na SŠ, odpovídá na dotazy, odkazuje na další odborníky

Sociální pedagog

Mgr. Denisa Strakulová
strakulova@skolni.pb.cz

Tel.: 720825336

 • poskytování poradenství, pomoci a podpory žákům, rodičům a učitelům s řešením celého spektra sociální patologie u žáků – primárně z důvodu sociálního znevýhodnění
 • spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu (učitel, OSPOD, PPP, SVP, PČR…) při řešení sociální patologie, mediace v rámci podpory komunikace rodič versus škola
 • aktivní depistáž sociálně znevýhodněných žáků
 • pomoc rodičům s nácvikem, osvojováním a upevňováním rodičovských kompetencí
 • informace o možnosti lokální podpory (veřejné instituce, neziskový sektor…)
 •  osvětová činnost

Školní psycholog

Mgr. Martin Semrád
psychologsemrad@gmail.com

Tel: 732 989 894

Dětem, dospívajícím a dospělým pomáhá při:

 • zvládání stresu, úzkosti, deprese, afektů
 • budování životní spokojenosti, psychické odolnosti, sociálních dovedností a vztahů
 • překonávání náročných období, krizí a konfliktů
 • přijímání ztrát, změn, daností, sebe sama
 • orientací v životním směřování, ve vlastních hodnotách.

Rodičům pomáhá zvládat výzvy výchovy, když dítě:

 • nerespektuje pravidla
 • nechce plnit své povinnosti
 • fyzicky/slovně agresivní
 • nemá k rodičům důvěru
 • nerozvijí svůj potenciál.
Pedagogům nabízí podporu při:

 • práci s motivací žáků
 • budování vztahů v třídním kolektivu
 • prevenci problémového a rizikového chování, šikany
 • zvládání osobních a profesních potíží

Psychologické poradenství a konzultace mohou probíhat ve ŠPP, online, telefonicky nebo v terénu, u klienta doma či venku.

Při práci psycholog vychází z poznatků psychologie o prožívání, myšlení a chování a principů psychoterapeutické práce
a koučování. Využívá dle potřeby vše, co vede k cíli, úlevě, přijetí či lepší orientaci v konkrétní situaci.

Velmi důležitá je pro nás spolupráce, která je založena na naší vzájemné komunikaci a náplní je hledání řešení v případě, že se vyskytnou problémy, které ovlivňují spokojenost našich dětí a vás rodičů.

Nezapomínejme, že výkony nás všech ovlivňuje i prožívání osobních krizí či závažných situací v rodině a často je třeba pro naše děti i nás samotné hledat nejpřijatelnější varianty pro „přežití“ zátěžových situací.

Činnost školního pedagogicko – psychologického poradenství probíhá v úzké spolupráci s vedením školy, vyučujícími, zákonnými zástupci a v případě nutnosti se na součinnosti podílí další instituce a odborníci.